Skattesvig, momssvig og toldsvig

Skat, politi og anklagemyndighed har i de seneste år iværksat en række initiativer til at retsforfølge overtrædelser af skattelovene, momsloven og toldloven. Af flere initiativer kan blandt andet nævnes ”Projekt kreditkort” og ”Projekt skattely”.

Uafhængigt heraf har finanskrisen ført til en række sager, hvor kuratorer har indgivet politianmeldelser mod ejere samt direktører og andre ledende medarbejdere i konkursboer for strafbare forhold.

strafferetlig-raadgivningEndvidere behandler politiet en række sager med vidt forskellig baggrund, men med det fællesstræk, at der af en eller anden grund er opstået en mistanke om manglende betaling af skat og moms.

Sagerne har det fælles træk, at de alle angår en mulig overtrædelse af skattelovene, momsloven og toldloven – en overtrædelse af den såkaldte fiskale lovgivning – og hvor politiet har en mistanke om, at der er sket en tilegnelse eller unddragelse af offentlige midler; skat, moms eller told.

Omvendt er sagerne ligeså forskellige, som de er mange i antal. Enhver sag har sine karakteristika og har sin egen bevæggrund, fremgangsmåde, ligesom en eventuel hensigt kan variere.

Vurderingen af en fiskal sag vil tage sit udgangspunkt i, om bestemmelserne er overtrådt og herefter en fastlæggelse af om, der er sket en unddragelse eller tilegnelse og i givet fald den beløbsmæssige størrelse heraf. Den beløbsmæssige størrelse vil – såfremt et strafansvar ikke kan udellukkes – have væsentlig betydning for den videre behandling af sagen, da beløbets størrelse har betydning for strafniveauet.

Efter straffelovens § 289 straffes man for groft skattesvig, momssvig og toldsvig.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Straffelovens § 289 tager ikke stilling til om, man kan have gjort sig skyldig i skattesvig, momssvig eller toldsvig. Dette må afgøres ud fra de enkelte særlove – dvs. skattekontrollove, momsloven og toldloven.

Straffelovens § 289 er derimod en strafudmålingsregel, der forhøjer de i skattekontrolloven, momsloven og toldloven fastsatte strafferammer til fængsel i 4 år, når skattesvig, momssvig og toldsvig er af særlig grov karakter.

Vurderingen af, om forholdet er tilstrækkeligt groft til at blive henført under straffelovens § 289 kan være vanskelig.

Udgangspunktet for valget mellem særlovene og straffelovens § 289 er en beløbsgrænse på 500.000 kr. Hvis unddragelsen er gennemført systematisk eller på en måde, der gør opdagelsen særlig vanskelig, kan udgangspunktet fraviges i nedadgående retning. Omvendt vil en forkert eller mangelfuld rådgivning fra advokat eller revisor, eller at man efterfølgende har meldt sig selv fravige udgangspunktet i opadgående retning.

Henførelsen til § 289 kan kun ske, hvis forholdet kan tilregnes gerningsmanden som forsætlig, jf. straffelovens § 19. Hvis skatte- eller afgiftsunddragelsen alene kan tilregnes gerningsmanden som groft uagtsomt, kan der straffes efter skattekontrollovens eller momslovens straffebestemmelser.

Det er ofte vanskeligt for anklagemyndigheden, at man har gjort sig skyldig i skattesvig, momssvig eller toldsvig. Dette skyldes, at en handling, som anklagemyndigheden anser som svig, meget vel kan have andre og helt legitime grunde. Enhver handling som angår en eller anden form for økonomisk disposition kan således efter min opfattelse ikke anskues snævert og alene ud fra en juridisk vurdering, men må inddrage alle konkrete omstændigheder og ikke mindst ses i sammenhæng med den virkelighed, som både erhvervslivet og privatpersoner er undergivet. Set i dette lys kan handlinger, som anklagemyndigheden anser som skattesvig, momssvig eller toldsvig være helt legitime.

Jeg har stor erfaring med retsområdet og bistår gerne som forsvarsadvokat, ligesom jeg gerne besvarer almindelige forespørgsler om skat og afgifter.’

 

 

Peter Martin Barkentin

Blinkenberg Strafferetsadvokater

Frederiksgade 1, 2. sal, th. 1265 København K Tlf. 33 111 109 Fax: 33 111 139 Mobil: 42 250 250

Kontakt mig

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Share This